© 2020 New Company One
Polityki prywatności procesu rekrutacji
New Company One Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest New Company One spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą pod adresem: Opole, ul. Technologiczna 2, kod 45-839, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000854351, posiadająca numer NIP 7543285890 oraz REGON 386737780.
 2. W celu udzielenia informacji dotyczących przetwarzania danych osobowych wszelkie prośby i zapytania prosimy kierować na skrzynkę mailową [email protected].
 3. Dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji: dla umów o pracę na podstawie: - realizacji obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) wynikającego z art. 22 Kodeksu Pracy - wyrażonej przez Panią/Pana zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) na przetwarzanie danych wykraczających poza katalog określony w Kodeksie Pracy, - prawnie uzasadnionego interesu administratora jakim jest weryfikacja kompetencji kandydata (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
 4. Dane osobowe mogą być przetwarzane w celu przyszłych rekrutacji w przypadku wyrażenia przez Panią/Pana odrębnej zgody na takie przetwarzanie zgodnie z podstawą z art. 6 ust. 1 lit. a RODO.
 5. Dane osobowe mogą być przekazywane dostawcom oprogramowania, ZUS, podmiotowi medycznemu realizującemu medycynę pracy, firmom świadczącym obsługę prawną oraz innym podmiotom, gdy wynika to z przepisów prawa.
 6. Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich.
 7. Dane osobowe będą przetwarzane: -do zakończenia procesu rekrutacji -w przypadku wyrażenia przez Panią/Pana zgody na przyszłe rekrutacje do celów prowadzenia kolejnych procedur do odwołania zgody, lecz nie dłużej niż 2 lata.
 8. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, sprzeciwu wobec przetwarzania oraz odwołania zgody w dowolnym czasie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do wzięcia udziału w procesie rekrutacji.
 10. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy prawa.
 11. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany oraz w formie profilowania.